Dựa vào đề về ngày thứ 5 để biết đề về bao nhiêu ngày hôm sau